วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปรับปรุงระบบ e-GP สำหรับวิธี e-bidding

      กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว161 แจ้งการปรับปรุงระบบ e-GP
สำหรับวิธี e-bidding  ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ไว้ดังนี้
      1. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมการจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะข้อมูล
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และสวนที่ 2  สำหรับใบเสนอราคาจะสามารถดาวน์โหลดได้เมื่อ
บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
      2. ใบรายละเอียดการยื่นเอกสารการเสนอราคา จะไม่แสดงข้อเสนอด้านราคา

                    แบบฟอร์มเดิม


                  แบบฟอร์มปัจจุบัน

       3. สำหรับโครงการที่มีการเสนอราคาแบบ 2 ซอง เมนูบันทึกราคาผู้เสนอราคา
จะยังไม่แสดงข้อมูลราคาจนกว่าส่วนราชการจะบันทึกผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้วแสดงความคิดเห็น