วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณาคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (15 มีนาคม 2560)

      กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
แจ้งการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลด


แสดงความคิดเห็น