วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

     ตามหนังสือสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 147  ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานของโครงการขุดลอกคูคลองไว้ดังนี้
  1. ก่อนการขุดลอก ขอให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ เช่น สภาพภูมิประเทศ และความลึกของท้องน้ำ ค่าระดับท้องคลอง เป็นต้น
  2. ประมาณการปริมาณดินก่อนขุดลอก รวมถึง แบบรูป รายการละเอียดของงานในแต่ละงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตามมาตรฐานของงานของแต่ละส่วนราชการ เพื่อประกอบการจัดจ้าง
  3. ตรวจสอบปริมาณดินหลังขุดลอก โดยตรวจสอบปริมาณงานดินที่ขุดได้ และเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กำหนด โดยมีผู้รับผิดชอบลงนาม ตรวจสอบ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงิน
  4. ขอให้มีการถ่ายรูปสถานที่ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการตรวจรับงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ที่มา  http://new.cmatthai.net/images/docx/mofGPC04213_c147_200455.pdf
แสดงความคิดเห็น