วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของผู้ขายนิติบุคคล

       จากการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล
จาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก ส่งผลให้มีการแก้ไขข้อมูลภาษีของผู้ขายในระบบ GFMIS
โดยเฉพาะเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ บส.01 เจ้าหน้าที่พัสดุ
จะต้องกรอกข้อมูลรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี โดยเปลี่ยนจาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก
ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่พัสดุท่านใด ต้องการสืบค้นรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี หรือข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ขายนิติบุคล สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
โดยงานพัสดุ 1 ได้สรุปวิธีการสืบค้น โดยคลิกจาก link ด้านล่างได้เลยค่ะ
 http://office.nu.ac.th/psd/New%20Folder/codetax.htm
แสดงความคิดเห็น