วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

e-market และ e-bidding

      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดย
      "ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Market : e-market) ได้แก่ การจัดหา
พัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด้วยวิธีการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการ
ทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้
ในระบบ e-catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP)
ของกรมบัญชีกลาง
        "ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่
การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมด้วยวิธีการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ
หรือเป็นสินค้า หรือบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e-catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ
หรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

        พัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
        1. วัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป, ผงหมึก/ตลับผงหมึก
(Toner), แฟ้มเอกสาร, เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม และซองเอกสาร
         2. ยารักษาโรค ได้แก่ Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต  และ Calcium
carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม
         
        ส่วนราชการนำร่อง
       1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เฉพาะราชการส่วนกลาง ได้แก่
           1.1  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
           1.2  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
           1.3  กรมธนารักษ์
           1.4  กรมศุลกากร
           1.5  กรมสรรพสามิต
           1.6  กรมสรรพากร
           1.7  กรมบัญชีกลาง
           1.8  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
           1.9  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
       2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
           2.1  โรงพยาบาลเลิศสิน
           2.2  โรงพยาบาลทรวงอก
           2.3  โรงพยาบาลราชวิถี

ที่มา : หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว63
           ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558แสดงความคิดเห็น