วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

   หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
   1. กรณีผู้ทิ้งานที่ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้
   2. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานได้
   3. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูกขึ้นบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้มีสิทธิขอเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานได้
แต่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       3.1 ต้องเป็นผู้มีฐานะการเงินมั่นคง
       3.2 มีผลงานการดำเนินการที่ผ่านมากับภาคเอกชนสำเร็จเรียบร้อยดี
       3.3 มีการชำระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย
       3.4 ต้องเรับรองว่าระหว่างที่ถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานไม่ได้เข้าทำการเสนอราคา
หรือเสนองานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

ที่มา :  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 325
           ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
แสดงความคิดเห็น