วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น โดยไม่ต้องขออนุมัติ กวพ.อ.

    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยยกเลิกหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)
0421.3/ว 79 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น ๆ ดังนี้
     1. ให้หน่วยงานพิจารณาว่าในการจัดหาพัสดุครั้งนั้นเป็นการจัดหาในเรื่องการจ้าง
ที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการจัางโดยวิธีพิเศษ และ
วิธีกรณีพิเศษ หรือไม่  หากต้องดำเนินการตามวิธีดังกล่าว ให้ดำเนินการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงาน โดยไม่ต้องขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
พ.ศ.2549 ต่อ กวพ.อ.
     2. ให้หน่วยงานพิจารณาการจัดหาพัสดุ โดยพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ
เป็นหล้ก ดังนี้
         2.1 เป็นพัสดุที่มีการแข่งขันน้อยรายหรือไม่ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ขาย
ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง
         2.2 มีความซับซ้อนหรือเทคนิคเฉพาะของสินค้าและบริการหรือจากงาน/
โครงการที่จะจัดหา
         2.3 เป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภทระบบ IT  ให้พิจารณาว่า
เป็นระบบ IT ประเภททั่วไป หรือประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ
         2.4 เป็นพัสดุที่มีความผันผวนทางด้านราคาหรือไม่
     3. กรณีหน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ว่า
จะอยู่ในขั้นตอนใด ต่อมา หน่วยงานเห็นสมควรยกเลิกการดำเนินการทั้งหมด
หากเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2  ให้หน่วยงานจัดหาด้วยวิธีการอื่นตามระเบียบฯ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน โดยไม่ต้องขออนุมัติ
ยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
พ.ศ.2549 ต่อ กวพ.อ.
     4. กรณีหน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากมี
บางรายการที่จัดหาแล้วไม่ได้ผลดี และรายการที่เหลือนั้นมีวงเงินรวมไม่ถึงสองล้านบาท
ให้หน่วยงานจัดหาด้วยวิธีการอื่นตามระเบียบฯพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงาน โดยไม่ต้องขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.2549
ต่อ กวพ.อ.


   
แสดงความคิดเห็น